Oferta

ilj_5fc3c515547962.4.019422

Rozwody i separacje

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe w sposób kompleksowy – uwzględniając zarówno aspekt majątkowy, jak i rodzinny. W ramach postępowania rozwodowego Kancelaria prowadzi sprawy bez orzekania o winie (szybko i skutecznie) oraz z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Mamy pełną świadomość jak z wrażliwą sferą mamy do czynienia w ramach rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, o kontaktach, o władzy rodzicielskiej – dlatego staramy się zawsze zaangażować w 100 procentach. Z powodzeniem reprezentujemy również ojców, którzy często nie wiedzą, jak mogą walczyć o swoje prawa.

Dbamy również o sprawy majątkowe naszych Klientów. Walczymy dla nich o najlepsze rozstrzygnięcie w sprawach o zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty oraz podział majątku wspólnego.

W ramach naszej praktyki możemy:

– umówić się na wstępną konsultację, w ramach której wyjaśnimy Klientowi kluczowe kwestie dotyczące rozwodu, separacji, alimentów, podziału majątku;

– przygotować pisma procesowe w wyżej wymienionych sprawach (pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew rozwodowy, dalsze pisma przygotowawcze, pozew o separację, pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów, wniosek o podział majątku wspólnego, wnioski o zabezpieczenie)

– reprezentować Klientów przed Sądem podczas rozpraw i w toku całego postępowania rozwodowego

Dochodzenie roszczeń z obligacji, weksli, certyfikatów inwestycyjnych

Ta wąska specjalizacja Kancelarii pozwala w najlepszy możliwy sposób reprezentować interesy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych w sporach z Emitentem lub Administratorem Zabezpieczeń zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych.

Z powodzeniem dochodzimy roszczeń z obligacji, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. Podczas wstępnej konsultacji omawiamy sytuację Emitenta, strategię dochodzenia roszczeń, możliwość skorzystania z rzeczowych zabezpieczeń, zakres współpracy z Administratorem. Jesteśmy specjalistami w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu nakazowym z weksla.

W ramach naszej praktyki możemy dodatkowo zaproponować:

– przygotowanie pozwu przeciwko Emitentowi, Wystawcy weksla w sprawie cywilnej;

– reprezentację Obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w relacjach z kuratorem;

– przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Emitenta;

– przygotowanie pism inicujących kontakt z Administratorem Zabezpieczeń, żądań przedterminowych wykupów

Prawo umów i zabezpieczenia transakcji

Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu ramowych, skomplikowanych umów obejmujących usługi magazynowania, dostawy, logistyki, spedycji, o stworzenie systemu informatycznego, gier oraz umów dotyczących praw własności intelektualnej. Dbamy o każdy szczegół umowy, po to, aby w przypadku złej woli kontrahenta, siły wyższej, problemów finansowych móc dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Potrafimy doradzić i opracować mechanizm zabezpieczeń (poręczenia, weksle, zastawy rejestrowe, hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie), które pozwolą przedsiębiorcy nie martwić się o jutro.

Dla osób fizycznych możemy przygotować umowy o najem okazjonalny, projekt umowy intercyzy, umowy dotyczące spadków, umowy pożyczki.

W ramach naszej praktyki możemy:

– przygotować dowolną umowę nazwaną lub nienazwaną;

– zweryfikować i poprawić umowę przesłaną przez Kontrahenta, w tym wziąć udział w negocjacjach dotyczących zarówno sfery prawnej jak i biznesowej;

– przygotować dokumenty celem udzielenia zabezpieczenia umowy (weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, hipoteki);

– dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;

– doradzić w zakresie możliwości wypowiedzenia/odstąpienia od umowy, nałożenia na kontrahenta kary umownej, realizacji zabezpieczeń umowy na drodze postępowania cywilnego.

Spory sądowe, windykacja i egzekucja

Praktyka Kancelarii obejmuje spory sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Pomoc prawna jest udzielana od samego początku (analiza przysługujących roszczeń) poprzez reprezentację na etapie postępowania sądowego aż po skuteczną egzekucję zasądzonego roszczenia.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sprawach roszczeń:

– wynikających z papierów wartościowych (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne);

– z tytułu umów handlowych (m.in. sprzedaży, zlecenia, najmu, świadczenia usług, pożyczki, o dzieło);

o przeniesienie na członka zarządu odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki (zarówno dugi prywatnoprawne – czyli na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, jak i długi publicznoprawne – czyli na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej;

– przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (odwołania od decyzji organu);

– kierowanych wobec pracodawców (z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników, uchylenia kary porządkowej, o mobbing)

– z tytułu alimentów, zaspokajania potrzeb rodziny

Prawo karne gospodarcze

W ramach tej specjalizacji Kancelaria doradza jak uniknąć problemów oraz pomaga, gdy kłopoty już wystąpią. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na etapie jurysdykcyjnym. Reprezentacja dotyczy zarówno roli obrońcy podejrzanych i oskarżonych jak i pełnomocnika pokrzywdzonego.

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sprawach:

– dotyczących oszustwa (286 k.k.),

– niezłożenia wniosku o upadłość w terminie (586 k.s.h.),

– nadużyć na rynku kapitałowym (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi);

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria doradza klientom we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy w biznesie – od negocjowania umów i kontraktów managerskich, po rozwiązywanie sporów w sądzie pracy.

Kancelaria reprezentuje Klientów w ramach postępowań z odwołania Ubezpieczonych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Restrukturyzacja

Kancelaria oferuje:

 • darmową wstępną analizę sytuacji faktycznej i finansowej dłużnika pod kątem wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (w tym celu wypełnij ankietę: link;
 • przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego;
 • przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami (w tym bankami, obligatariuszami, wierzycielami publicznoprawnymi);
 • pełnienie funkcji Zarządcy/Nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich czterech rodzajach (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
 • wdrożenie komunikacji kryzysowej w udziałem eksperta od spraw marketingu i komunikacji.

Upadłość firm

Kancelaria oferuje:

 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentację przed Sądem upadłościowym;
 • reprezentację Dłużnika w związku ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez Wierzyciela w złej wierze lub bez legitymacji i zapewnienie ochrony przed ogłoszeniem upadłości;
 • reprezentację przedsiębiorcy podczas rozprawy w przedmiocie otwarcia postępowania upadłościowego oraz w kontaktach z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym.

Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje:

 • darmową wstępną analizę sytuacji finansowej dłużnika i spełnienia przez niego przesłanek do ogłoszenia upadłości przez sąd (link do darmowej ankiety);
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami oraz kompleksowe doradztwo dotyczące zagadnień związanych z upadłością konsumencką;
 • reprezentację doradcy restrukturyzacyjnego podczas rozprawy w przedmiocie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
 • wsparcie upadłego w relacjach z syndykiem, sędzią-komisarzem i przygotowanie koniecznych pism w toku właściwego postępowania upadłościowego.

Dla członków zarządu

Kancelaria oferuje:

 • reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami (art. 299 kodeksu spółek handlowych, art. 21 prawa upadłościowego, art. 116 ordynacji podatkowej (w konfrontacji z US i ZUS);
 • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 prawa upadłościowego);
 • reprezentację w postępowaniach karnych gospodarczych powiązanych z tematyką prawa upadłościowego (art. 586 kodeksu spółek handlowych, art. art. 300-302 kodeksu karnego);

Dla wierzycieli

Kancelaria oferuje:

 • przygotowanie wniosków wierzyciela o ogłoszenie postępowania sanacyjnego oraz postępowania upadłościowego dłużnika;
 • przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz innych pism (zarzutów do planu podziału, sprzeciwów);
 • reprezentację wierzycieli podczas Zgromadzenia Wierzycieli oraz na posiedzeniu Rady Wierzycieli, w tym przygotowywanie wniosków o powołanie Wierzyciela do Rady Wierzycieli;
 • analizę sytuacji finansowej dłużnika pod kątem przyjęcia propozycji układowych, możliwości wykonania układu, uznania danych czynności za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości/sanacyjnej;

Prawo podatkowe

Kancelaria oferuje:

 • reprezentację Klienta w trakcie kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych;
 • pomoc podatnikom, którym grożą konsekwencję karno-skarbowe;
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek za zobowiązania podatkowe (art. 116 Ordynacji Podatkowej);
 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych;
 • obsługę postępowań sądowych w sprawach podatkowych;
 • udzielanie konsultacji pisemnych, sporządzania opinii, wniosków o wydanie interpretacji;
 • Kancelaria także świadczy usługi w ramach stałych umów (stałe nadzory doradcze).

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem .