Spory sądowe, windykacja i egzekucja

Logo kancelarii Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz adwokat syndyk

Praktyka Kancelarii obejmuje spory sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Pomoc prawna jest udzielana od samego początku (analiza przysługujących roszczeń) poprzez reprezentację na etapie postępowania sądowego aż po skuteczną egzekucję zasądzonego roszczenia.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sprawach roszczeń:

– wynikających z papierów wartościowych (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne);

– z tytułu umów handlowych (m.in. sprzedaży, zlecenia, najmu, świadczenia usług, pożyczki, o dzieło);

– o przeniesienie na członka zarządu odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki (zarówno dugi prywatnoprawne – czyli na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, jak i długi publicznoprawne – czyli na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej;

– przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (odwołania od decyzji organu);

– kierowanych wobec pracodawców (z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników, uchylenia kary porządkowej, o mobbing)

– z tytułu alimentów, zaspokajania potrzeb rodziny